Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2162/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OW 77/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

Wniosek Burmistrza Miasta Mława z [...] października 2016 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta Mława i Wojewodą Mazowieckim przez wskazanie organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji w trybie art. 59 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

II OSK 289/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. z [...] 9 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia