Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1698/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz M.B., J.P., A.S. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

I OZ 1493/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości p o s t a...

I OZ 1725/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-22

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości

I OSK 2623/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA , sygn. akt I OSK 2250/13, oddalającego skargę kasacyjną Prezydenta Wrocławia wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa...