Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OW 262/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi H. P., F. P., P. D. na działalność organu w sprawie odszkodowania za działki

I OZ 707/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 107/15 o wezwaniu J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 107/15 o odrzuceniu skargi J. L. na Starostę Będzińskiego

II SA/Wr 316/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-17

Sprawa ze skargi J. Ł. na niewykonanie przez Starostę Trzebnickiego wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 74/14

I OW 212/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K.

II SAB/Kr 169/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-06

Sprawa ze skargi A.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę T. w sprawie znak [...] I. stwierdza, że Starosta T. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, a przewlekłość ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. oddala wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej; III. w pozostałym zakresie umarza postępowanie sądowe; IV. zasądza od Starosty T. na rzecz skarżącego A.M. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Kr 160/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę K. , w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości