Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Wr 371/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w przedmiocie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Stefana Okrzei

II OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 705/16 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nie dopuszczalności zażalenia

II SAB/Po 55/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie oceny zgodności sposobu zagospodarowania terenu

II SA/Łd 179/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w przedmiocie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki

II SA/Ol 675/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Iława w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Ząbrowo - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Wr 127/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Milickiej, Prusickiej, Jędrzejowskiej, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski w Trzebnicy

IV SA/Wa 968/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1495/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II OSK 2955/14 - Wyrok NSA z 2016-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   2