Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 644/06 - Wyrok NSA z 2007-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

I OZ 720/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 1641/05

I OZ 953/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 odrzucające skargę kasacyjną J. O. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 oddalającego skargę J. O. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [......

I OSK 771/06 - Wyrok NSA z 2007-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

II OSK 174/06 - Wyrok NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie morskim

I OZ 887/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń o odmowie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 1249/06 - Wyrok NSA z 2007-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 1375/06 - Wyrok NSA z 2007-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania prawa do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

I OSK 1407/06 - Wyrok NSA z 2007-10-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy potwierdzenia uprawnień do zaliczenia wartości mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego

I OSK 1418/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaniu w zarząd nieruchomości na rzecz Ośrodka (...) w W.
1   Następne >   +2   +5   +10   13