Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 61/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OZ 251/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Zażalenie nazwa: Minister Infrastruktury i Rozwoju) na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w pkt 2 sentencji wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie wymierz...

I OZ 177/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia ...

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Wniosek W. R. o uzupełnienia wyroku NSA w sprawie ze skarg [...]w M., T. I., Gminy M., W. R., A. R. oraz Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju ...

II GNP 8/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej post...

I OZ 215/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 154/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania administracyjnego

I OZ 222/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odpisów skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ...

I OSK 1049/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA , sygn. akt I SA 1292/95

I OZ 419/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania Ministra Infrastruktury i Budownictwa do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2802/15 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i R...
1   Następne >   +2   +5   +10   14