Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

I OW 201/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniej S.B. w rodzinnym domu dziecka

I OSK 1680/18 - Wyrok NSA z 2020-01-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r.

II SA/Kr 1218/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr CIV/2692/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Bodzów - Rejon ulicy Widłakowej'

III SA/Kr 735/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres strajku w oświacie, wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty

II OZ 74/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. , nr [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 878/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego '[...]' część [...] 1. stwierdza nieważność § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz skarżącego Wojewody [...] kwotę [...]zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I GSK 1570/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

II OSK 3328/17 - Wyrok NSA z 2020-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego '[...]'

II SA/Gl 1262/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OSK 1826/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015
1   Następne >   +2   +5   +10   100