Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OPP 15/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1977/02 ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie użytkowania wieczystego

I OPP 94/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SAB/Po 156-157/02 ze skargi na bezczynność SKO w Koninie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

I OPP 95/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. II SA/Po 806/02 ze skargi J. J. w przedmiocie naliczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

OSK 1008/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi Nr [...]

OSK 464/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

OSK 733/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

OSK 187/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie podziału nieruchomości

OZ 26/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 123/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zamościu w przedmiocie opłat adiacenckich

OW 4/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w L. zatwierdzającej podział nieruchomości położonych we wsi N., stanowiących własność M. i A. D. oraz M. K.
1   Następne >   2