Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 433/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. w przedmiocie nieodpłatnego nabycia przez Bogusławę B. prawa własności nieruchomości położonej w S. przy ul. K. 9

I OSK 1877/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OSK 1890/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 777/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku M. K. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem SKO z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu do wnioskodawcy pisma dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1006/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-31

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OSK 1040/05 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 70/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżone postanowienie.

I OSK 386/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa wieczystego użytkowania z mocy prawa

I OSK 584/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-18

Skargi kasacyjne A. P. i Z. P. na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nieruchomości warszawskiej

I OSK 1669/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 898/06 o odrzuceniu skargi E. F. i M. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Warszawie z tytułu niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 38/03
1   Następne >   2