Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 111/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 308/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. D. na pismo SKO w L.

I OSK 979/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 765/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 891/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją u...

I OW 82/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w K. z dnia [...] znak: [...], w części orzekającej o oddaniu w użytkowanie na rzecz Spółdzielni [...] '[...]' w K., terenu położonego w K., oznaczonego numerem działki [...]

I OZ 614/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opinii wstępnego projektu podziału nieruchomości

I OZ 663/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

Zażalenie na punkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opinii w sprawie podziału nieruchomości

I OZ 733/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 661/05, uchylającym postanowienie SKO w L. z d...

I OSK 556/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Wniosek w przedmiocie ustanowienia użytkowania wieczystego i nabycia własności budynków
1   Następne >   +2   +5   10