Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 748/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. i M. F. o wznowienie postępowania sądowego

I OZ 902/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 1871/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w W. od wyroku WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 1871/08 oddalającego skargę Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcz...

I OSK 1461/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 184/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie podziału nieruchomości