Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1337/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-21

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 58/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 686/07 wzywające K. C. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 686/07 odrzucające zażalenie K. C. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 686/07 odrzucającego sk...

I OZ 330/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 181/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem geodezyjnym

I OZ 765/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 odrzucające zażalenie A. U. na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 o oddaleniu odwołania A. U. od zarządzenia Przewodniczącej składu orzekającego , sygn. akt II SA/Ol 933/09 oddalającego wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy ..

I OZ 782/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości

I OZ 59/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 686/07 uchylające zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 686/07 wzywające K. C. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 686/07 odrzucające wniosek o przywróce...

I OZ 697/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 901/06 odrzucające zażalenie B. J., C. J. i J.J na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 901/06 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia B. J., C. J. i J. J. na zarządzenie WSA w Krakowie , sy...

I OSK 611/09 - Postanowienie NSA z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przyznania własności działki

I OZ 77/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie odrzucenia zażalenia na p...
1   Następne >   +2   +5   10