Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1549/10 - Postanowienie NSA z 2011-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

I OSK 392/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego

I OSK 1319/08 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OZ 443/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007

I OZ 453/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008

I OSK 1533/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Szczecinie w przedmiocie zaliczenia poniesionych nakładów na poczet opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 702/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 282/10 odrzucające zażalenie W. P. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 282/10 odmawiające przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt akt I SA/Wa 282/10 oddalającego skargę I. K., J. J. i W. P. na d...

I OSK 1858/10 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekazania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie posta...

I OSK 1173/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 857/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. B. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. . na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wyroku WSA w Białymstoku sygn. akt SA/Bk 1348/03
1   Następne >   +2   +5   8