Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 180/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od zwrotu bonifikaty

I OSK 388/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku

I OSK 326/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

I OSK 408/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi R. D. na pismo SKO w Bydgoszczy , nr [...] informujące o braku możliwości wznowienia postępowania dotyczącego wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 192/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr (...) w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności