Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1503/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 2398/11

I SA/Wa 2566/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi S.D. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2297/12.

VIII SA/Wa 880/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 58/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO , nr [...] w przedmiocie opinii w sprawie podziału nieruchomości

I SA/Wa 1233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości [...]

I OSK 2291/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie czynności SKO w Gdańsku dotyczących wniesionego sprzeciwu od orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I OZ 1164/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 1183/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 732/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO W W. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wieczyste jest uzasadniona w innej wysokości

II SA/Sz 559/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   6