Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 85/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie z wniosku M.W. o uzupełnienie wyroku o sygn. akt II SAB/Rz 64/11 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w R. w przedmiocie nierozpoznania odwołania o rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania

I OZ 140/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 22 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1502/12 oddalające wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie z 27 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Wa 2397/11

I OSK 554/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OSK 2291/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Gminy Miasta S. na czynność SKO w G. w przedmiocie sprzeciwu od orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I OZ 51/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie od...

I OZ 223/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie z 29 stycznia 2014 r., sygn. akt II SO/Lu 149/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie z [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OZ 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie o...

I OZ 529/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 536/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 533/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   14