Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 3095/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania komunalnego

II GZ 77/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I OZ 196/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2397/11

I OZ 245/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 420/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zgody na wydzierżawienie na czas określony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego

I OZ 195/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1502/12 oddalające wniosek J. B. o wyłączenie sędziów: Doroty Apostolidis, Dariusza Chacińskiego, Jolanty Dargas, Mirosława Gdesza, Iwony Owsińskiej-Gwiazdy, Agnieszki Jędrzejewskiej-Jaroszewicz, Marty Kołtun-Kulik, Dariusza Kurkiewicza, Iwony Kosińskiej, Elżbiety Lenart, Emilii Lewandowskiej, Marka Leszczyńskiego, Iwony Maciejuk, Agnieszki Miernik, Gabrieli Nowak, Dariusza...

I OZ 246/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 231/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M.Z. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi i do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1569/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OZ 207/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
1   Następne >   2