Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1721/16 - Wyrok NSA z 2017-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 817/15 - Postanowienie NSA z 2017-02-01

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Bd 94/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Nieruchomości [...] Oddział Terenowy w G. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OZ 1990/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1791/16 - Wyrok NSA z 2017-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego

I OZ 1960/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Joanny Kohler-Larsen w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 wrze...

I OZ 2044/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Przemyślu z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Łd 392/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 2915/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. N. na przewlekłe prowadzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K.postępowania wznowieniowego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

II SA/Ol 1364/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]' r. w sprawie zmiany uchwały NR '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]' w sprawie określenia zasad dzierżawy lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ponownego zawarcia umowy dzierżawy po wygaśnięciu umowy zawartej na czas do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz obciążan...
1   Następne >   +2   +5   +10   100