Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 509/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

II GSK 1/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I OSK 2298/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania administracyjnego

I OSK 555/13 - Wyrok NSA z 2014-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 2337/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2454/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1711/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 2217/12 - Wyrok NSA z 2014-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 2599/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OZ 251/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 17 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2960/13 o wymierzeniu grzywny w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4