Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1478/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

I OSK 1995/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

Skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1435/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu

I OSK 1411/07 - Wyrok NSA z 2008-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomościami

I OPP 23/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga M. L. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej, sygn. akt I SA/Wa 903/07

I SA/Wa 1766/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości

I SA/Wa 903/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1139/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 903/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 672/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu
1   Następne >   2