Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OW 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008 sygn. akt II SA/Kr 420/10

I OW 23/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2009 sygn. akt II SA/Kr 421/10

I OPP 25/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 2299/10 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I OW 21/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007 sygn. akt II SA/Kr 419/10

I ONP 14/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczenia

I OPP 71/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 5/11 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OPP 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga o wznowienie postępowania