Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 3/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Zażalenie na pkt 1 postanowienia NSA w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 1685/15 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I ONP 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OPP 3/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA o wezwaniu do uiszczenia opłaty od skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 1685/15 oraz wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z opłaty od skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 1685/15 ze skargi na postanowienie Samorządoweg...