Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2163/17 - Postanowienie NSA z 2019-09-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1678/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-11

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Chaciński po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. R. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1637/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania