Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 671/19 - Wyrok NSA z 2022-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2697/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 23/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-26

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. G., A. G., E.B., M.D., M.D., E.D., W.G., K. D., M.Z., E. M., K. G., R.K., A.L., J. L. i M.L. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala sprzeciw.

I SA/Wa 1470/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1173/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 247/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-28

skarg B. C. i A. H. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...]grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1580/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2537/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wglądy do akt sprawy

I SA/Wa 2205/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie nr 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Wojewody [...] , nr [...] i umarza postępowanie administracyjne; 2. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz skarżącego L. O. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; 3. odstępuje od zasądzenia od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administrac...

I OSK 1023/21 - Wyrok NSA z 2022-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   4