Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 797/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 1161/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07 odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w War...

I OSK 559/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 200/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OZ 1170/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , nr [...] w przedmiocie nabycia mienia z mocy prawa przez gminę

I OZ 515/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07 odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończo...

I OSK 1046/08 - Postanowienie NSA z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 507/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji

I OZ 372/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 596/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2