Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 106/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 7 września 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 606/16 o odrzuceniu skargi kasacyjnej A. w S. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 1481/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ornecie , nr BRM.0007.23.2017 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy...

II OZ 853/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania obowiązku usunięcia odpadów

II OZ 389/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. , nr SKO/I/V/695/2015 w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

II OZ 1209/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Gl 168/17 o odrzuceniu skargi kasacyjnej [...] Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w P. od wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 168/17 oddalającego skargę [...] Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w P. na decyzję SKO w Bielsku-Białej z dnia [...] grudnia 20...

II OZ 1493/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II OZ 132/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 901/16 odrzucające skargę kasacyjną Towarzystwa [...]z siedzibą w K. od wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 901/16 oddalającego skargę Towarzystwa [...] z siedzibą w K. na postanowienie SKO w Krakowie znak [...] w przed...