Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 619/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siemień w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 379/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 341/17 - Wyrok NSA z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 290/17 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1307/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Kr 1350/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OSK 1026/17 - Wyrok NSA z 2019-03-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 1012/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Wr 861/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Radę Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...]

II SA/Wr 907/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ż. w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ż. dla działki nr [...] obręb Ł.
1   Następne >   +2   +5   +10   48