Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 793/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi z dnia18 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 576/10 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej...

IV SA/Wa 280/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 807/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-23

Wniosek w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1730/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

II OZ 697/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OZ 1165/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć związanych z EURO 2012

II OSK 1370/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania

II OSK 1317/09 - Wyrok NSA z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi wojewódzkiej

II OSK 1221/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej
1   Następne >   +2   +5   9