Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 793/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi z dnia18 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 576/10 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej...

II OZ 1165/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć związanych z EURO 2012