Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OPP 21/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga S. P., M. P., A. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 311/10 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II OW 29/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu zmianę decyzji dotyczących scalania gruntów

II OW 66/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów postanowił: zawiesić postępowanie.

II OW 115/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Lasów Państwowych Nadleśnictwa Borki od decyzji Starosty Poznańskiego w sprawie przekazania nieruchomości w zarząd Lasów Państwowych

II OW 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy Adamów Nr [...] o przekazaniu [X] w W. nieruchomości rolnej z budynkami, o powierzchni ogólnej [A]ha, oznaczonej jako działka nr A oraz gruntów różnych

II OW 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Wniosek SKO w Białymstoku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Białymstoku a Wojewodą Podlaskim przez wskazanie właściwego organu do załatwienia sprawy z wniosku W. M. o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] Wojewody Białostockiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębu D., gmina B., powiat bielskopodlaski