Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Wr 16/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody D. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana położona we W. przy u. Z. [...], M. [...] oraz M. [...] i [...]

II SAB/Wr 10/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II SAB/Wr 21/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości

II SA/Wr 297/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymiany gruntów rolnych

II SA/Wr 492/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o przekazaniu w użytkowanie terenu na rzecz W. Kombinatu Ogrodniczego

II SAB/Wr 16/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejścia gospodarstwa rolnego na własność Państwa

II SA/Wr 644/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji o przekazaniu na własność działki

II SA/Wr 575/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-29

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w przedmiocie nadania na własność nieruchomości rolnej położonej w P.

II SA/Wr 418/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemków w 2018 roku

II SAB/Wr 99/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie nie wydania decyzji