Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 49/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 596/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy zwrotu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 1112/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wywłaszczenia...

I OSK 1232/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 714/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 855/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 936/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie z 12 października 2007r. sygn. akt I SA/Wa 431/07 wzywające Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Minist...

I OSK 794/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 551/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. , nr [...] w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie przydziału lokali mieszkalnych

I OZ 556/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej z urzędu sprostowania postanowienia NSA sygn. akt IOZ 556/07 odrzucającego zażalenie E. L. i innych na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 556/07 oddalające zażalenie E. L. i innych na zarządzenie Przewodniczą...
1   Następne >   +2   +5   9