Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OW 14/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. K., R. D., J. W. i K. S. o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Warszawie

I OPP 28/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga C. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 103/04 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 1263/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Z. , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Z.