Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1132/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1162/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 287/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku B.N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata i zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia[...] marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 2712/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1734/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 745/11 - Postanowienie NSA z 2014-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 1465/12 - Postanowienie NSA z 2014-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa

I OSK 1102/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2246/12 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Skargi kasacyjne Miasta P. i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2825/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia i odszkodowania
1   Następne >   2