Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1625/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

I OZ 1725/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-22

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości

I OZ 1681/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zajęcie nieruchomości

I OZ 1592/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [..] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 1594/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 2623/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA , sygn. akt I OSK 2250/13, oddalającego skargę kasacyjną Prezydenta Wrocławia wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa...

I OSK 593/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji