Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 855/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [....

I OZ 714/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OSK 1133/08 - Wyrok NSA z 2009-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OZ 938/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 208/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 496/08

I OZ 208/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie przekazania według...