Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SA/Bd 916/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

I OW 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Wniosek K. J. o wyłączenie sędziów WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. J. o wymierzenie grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji w Krakowie za niewykonanie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygn. akt III SA/Kr 1033/10

I OPP 73/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga H. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SAB/Gl 8/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Bielsko - Biała w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

I OW 191/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobów gminy sygn. akt III SA/Kr 1232/10

I ONP 29/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przekazania oryginałów akt sprawy

I ONP 12/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I ONP 28/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu prowadzonym w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

I ONP 52/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. D. na pismo Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. , nr [...] w przedmiocie informacji w sprawie wysokości wypłacanego dodatku mieszkaniowego