Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1126/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 965/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

I OW 148/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. W. i A. W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. dotyczącego przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S., powiat G., stanowiącej w dacie przejęcia własność M. i T. W.

IV SO/Wa 14/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OW 145/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w N. T. znak: (...) w zakresie przejęcia na własność Państwa nieruchomości ziemskiej w S. /Miasto S./ po P. S. i P. z W. S.

II SA/Ke 883/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody po wyroku uchylającym decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że nieruchomość nie podpada pod działanie przepisów dekretu PKWN

II SAB/Rz 122/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi A. N., A. H., A. N., A. N., B. K., G. N., J. M. N., J. N. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. S., J. M. N., K. N., K. K., K. M., M. N., M. N., M. M. i W. P. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -

I OW 30/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w O. nr [...] dotyczącej przymusowego wykupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w P. oznaczonej jako działki nr [...] i [...] o pow. [...] ha, stanow...

I OW 144/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. B. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. znak: (...) w części dotyczącej przejęcia na własność Państwa nieruchomości położonej w G. K., powiat g., stanowiącej w dacie przejęcia własność J. B.

I OW 124/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. B. w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , nr [...] orzekającego o przejęciu na własność Państwa nieruchomości ziemskich, położonych w K., stanowiących w dacie przejęci...
1   Następne >   +2   +5   +10   30