Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 1235/02 - Wyrok NSA z 2002-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Gd 1310/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie renty socjalnej

I SA 2362/01 - Wyrok NSA z 2002-03-19

Skarga Haliny P. na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej gwarantowany zasiłek okresowy i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./

OPK 20/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

Naczelny Sąd Administracyjny - przy udziale Marii Kalocińskiej Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Grażyny W. od decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie odmowy przyznania gwarantowanego zasiłku okresowego w wysokości 80 procent kwoty równej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytania pr...

OPS 6/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-09-16

Skarga Jana P. na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po rozpoznaniu w dniu 16 września 2002 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem I SA 1568/01 do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sąd...

III RN 141/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z.G. w przedmiocie zasiłku stałego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA od wyroku NSA

OPK 24/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-03-04

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - przy udziale Ryszarda Walczaka, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Stanisława S. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie renty socjalnej po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2002 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w E., zgłoszonego na podstawie art. 22 ust...

III RN 28/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie składki emerytalno