Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 73/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dofinansowania pobytu T. O. w Zakładzie Opiekuńczo

IV SO/Po 2/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-19

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SO/Sz 3/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-04

Wniosek w przedmiocie dofinansowania pobytu w Zakładzie Opiekuńczo

IV SO/Gl 19/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta K. a Prezydentem Miasta C. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 756/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przeworno w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SAB/Bd 22/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania zasiłku celowego

I OW 45/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-30

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego w sprawie pokrycia wydatków poniesionych z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

IV SO/Gl 15/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-06

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta B. a Burmistrzem Miasta W. w sprawie wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OSK 2016/14 - Wyrok NSA z 2016-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.C. i M.C. na czynność Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie w przedmiocie odmowy skierowania na szkolenie adopcyjne

III SAB/Kr 1/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie pouczenia o prawie do zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   4