Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 180/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na lata 2014

IV SA/Wr 61/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLV/264/2013 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

I SA/Wa 9/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy

I OSK 1054/14 - Wyrok NSA z 2014-07-02

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy

II SA/Ol 179/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na lata 2014

IV SA/Wr 412/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta [...] z dnia [...] r. nr [...] w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

IV SA/Po 1125/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr [...] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

II SA/Go 907/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W.U. na pismo Wojewody w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

II SA/Po 1300/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi B. B. na pismo Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków PFRON;

IV SA/Po 1124/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
1   Następne >   2