Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 65/17 - Wyrok NSA z 2017-06-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do realizacji ...

II SA/Ol 722/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

I OSK 2835/16 - Wyrok NSA z 2017-06-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miasta Kamienna Góra w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzieln...

II SA/Lu 443/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-10

Sprawa ze skargi Wójta Gminy [...] na zalecenia pokontrolne Wojewody [...] w przedmiocie zgodności zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z wymaganymi kwalifikacjami

II SA/Rz 741/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku przedemerytalnego

IV SA/Po 572/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o uznanie za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku

I OSK 1836/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi Wójta Gminy [...] na zalecenia pokontrolne Wojewody [...] w przedmiocie zgodności zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z wymaganymi kwalifikacjami