Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Op 310/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie wyboru metody ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stwierdza nieważność uchwały.