Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 82/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w K. z dnia [...] znak: [...], w części orzekającej o oddaniu w użytkowanie na rzecz Spółdzielni [...] '[...]' w K., terenu położonego w K., oznaczonego numerem działki [...]

II SA/Op 283/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SO/Gl 15/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-27

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość w sprawie emisji hałasu i wibracji powodowanych przez tabor kolejowy

II OW 56/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej i stacji transformatorowej 15/04 kV kontenerowej w m. S.

II OW 44/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Wniosek Wójta Gminy P. w sprawie piętrzenia wody na rzece [...] w obrębie [...] gmina [...]

I OW 72/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. C. o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej postanowił: wskazać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w K. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku B. C. o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej.

I OW 73/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. C. o pokrycie kosztów pobytu w Stowarzyszeniu Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźniemu w K. postanowił: wskazać Miejsko

I OW 76/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. D. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 78/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku F. J. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   4