Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 126/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Prezydentem m.st. Warszawy przez wskazanie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji metra

II OW 127/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Prezydentem m.st. Warszawy przez wskazanie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji metra

I OW 158/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-10

Wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w O. przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji Starosty N. odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w opłatach pobieranych za uwierzytelnienie dokumentów

I OW 200/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P.J.

II GW 58/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uzgodnienie lokalizacji przyłączy

I OW 171/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Wniosek o przyznanie pomocy w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej

I OW 144/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.R. o skierowaniu do domu pomocy społecznej

I OW 73/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdów Impuls

I OW 117/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , znak: [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania odwołania M. S. od decyzji Wojewody [...] zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

I OW 118/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , znak: [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania odwołania M. S. od decyzji Wojewody [...] zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
1   Następne >   +2   +5   7