Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 56/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. i E. P. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Naczelnika Gminy R.

II OW 106/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Starosty L.

I OW 35/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania [...] SA

I OW 15/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego do rozpoznania zażalenia A. K. na decyzję Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania o odmowie skierowania do sądu wniosku o ukaranie

II OW 86/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Wniosek w przedmiocie egzekucji administracyjnej obowiązku usunięcia odpadów zgromadzonych na terenie działek przy ul. [...] i [...] w N. przez [...] z siedzibą w Z.

I OW 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lesku znak: [...], którym to uznano za bezskuteczne i nieważne orzeczenie Powiatowej Komisji Ziemskiej w Lesku orzekające o n...

I OW 78/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. R. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W. nr [...] orzekającej o zwolnieniu K. R. z obowiązku uiszczenia ceny nabycia nieruchomości rolnej

I OW 44/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. i K. Z. w przedmiocie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości i umieszczenia na niej rurociągu bez zgody właścicieli

II OW 122/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wygaszenia części decyzji Wojewody Opolskiego nr [...] oraz decyzji Wojewody Opolskiego nr [...] w zakresie obowiązku realizacji analiz zanieczyszczeń wód gruntowych

II OW 29/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu zmianę decyzji dotyczących scalania gruntów
1   Następne >   3