Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 218/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W., H. F., K. R., J. D., S. P. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o nadaniu na własność nieruchomości

II GW 8/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagradzania za utracony zarobek

II GW 29/15 - Postanowienie NSA z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnej z tytułu wykonania niezbędnych...

II OW 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Zamościu w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z, gm. Z.

II OW 35/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do powołania rady społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

I OW 46/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. B. w sprawie przyznania odsetek ustawowych za zwłokę w wypłacie odszkodowania za działkę

I OW 82/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia E. O. na niezałatwienie w terminie wniosku o przyznanie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OW 246/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania H. W. od decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

I OW 236/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do działania w imieniu Skarbu Państwa w przypadku gdy wnioskodawca oczekuje administracyjnego rozstrzygnięcia sprawy roszczeń o zapłatę odszkodowania za wydanie decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy , znak GKM

II OW 27/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia S. B. na postanowienie Starosty [...] o odmowie wznowienia postępowania scaleniowego
1   Następne >   2