Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 64/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-28

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym

I OW 23/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-27

Wniosek w przedmiocie wniosku Jadwigi M[...] o wznowienie postępowania

II OW 2/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku [...] Sp. z o.o. o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji pn. 'Budowa fragmentu podziemnej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV wraz z towarzyszącą siecią telekomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną' na terenie działek o nr [...] obręb [...] gm. [...] post...

I OW 320/20 - Postanowienie NSA z 2021-06-22

Wniosek SKO w K. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w K. a Wojewodą [...] przez wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania za bezprawne pozbawienie prawa własności nieruchomości

II OW 193/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosków Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty G. o numerach [...] oraz o numerach [...]

I OW 74/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-26

Wniosek SKO w S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w S. a Wojewodą L. przez wskazanie organu właściwego do stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W.

I GW 2/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Wniosek w przedmiocie oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych