Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 308/09 - Wyrok NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA w Warszawie z dnia 2

VII SA/Wa 1952/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-25

Sprawa ze skargi M. Sz. na niewykonanie przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyroku w sprawie VII SA/Wa 1100/07 i wymierzenie grzywny

I SA/Wa 924/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-16

Sprawa ze skargi H. W. i A. D. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2313/05 wymierza Ministrowi Infrastruktury grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku.