Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ol 25/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Ekologicznego Związku Gmin w przedmiocie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej do prowadzenia spraw w imieniu Zarządu Ekologicznego Związku Gmin

II SA/Ol 1335/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie skargi na działalność Starosty na skutek skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia w przedmiocie odrzucenia skargi

IV SA/Po 835/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Burmistrz Miasta i Gminy w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście i Gminie M. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność Rozdziału I pkt 4, Rozdziału II pkt 5 i Rozdziału III pkt 1 ust. 2, załącznika nr 1 do Uchwały nr [...] Rady Miasta i Gminy w M. z [...] marca 2011 r.

IV SA/Po 798/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie trybu i sposoby powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

II SO/Bd 15/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-12-04

Wniosek W. K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta

I OZ 1209/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi J.W. na działalność Burmistrza Szczytna

I OZ 1210/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. , nr [...] w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SA/Ol 159/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi S. S. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie określenia zasad rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych posadowionych w nieruchomościach budynkowych stanowiących własność gminy oraz ustalenia opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali

II SO/Bd 20/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-16

Wniosek D. Z. o wymierzenie Burmistrzowi N. grzywny

II SA/Ol 25/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Związku A w przedmiocie upoważnienia '[...]'
1   Następne >   3